Skip to content Skip to footer
กระเป๋าตังค์โบรกเกอร์

เราดำเนินการให้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ช่วยประสานงานงานเอกสารลูกค้า ถ่ายรูปรถ จัดเก็บเบี้ย รวมถึง จัดส่งกรมธรรม์แทนคุณ

นอกจาก ประกันภัยรถยนต์ – มอเตอร์ไซค์ เรายังมี  ประกันภัยโดรน- ประกันอุบัติเหตุ  ประกันอัคคีภัย – ประกันเดินทาง – ประกันนักเรียประกันกลุ่ม พนักงาน-สหกรณ์ประกัน ชีวิต-สุขภาพ ให้กับความต้องการของลูกค้าคุณ

1. ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อปฏิบัติของการเป็นสมาชิก

2. สมาชิก หมายถึง ผู้ที่ทาง “บริษัท กระเป๋าตังค์ จำกัด” อนุญาตให้สิทธิ์ ตามข้อกำหนดที่ “บริษัท กระเป๋าตังค์ จำกัด” กำหนดขึ้น

3. ผู้สมัคร เป็นผู้สมัครใจทำสัญญากับ “บริษัท กระเป๋าตังค์ จำกัด” โดยมีฐานะเป็น สมาชิก เท่านั้น ผู้สมัครมิได้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของ “บริษัท กระเป๋าตังค์ จำกัด” แต่อย่างใด

4. ผู้สมัคร จะไม่นำเครื่องหมาย โลโก้ เอกสาร วัสดุ หรือสิ่งอื่นๆในใต้ชื่อ “บริษัท กระเป๋าตังค์ จำกัด” หรืออาจทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับ “บริษัท กระเป๋าตังค์ จำกัด” ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท กระเป๋าตังค์ จำกัด

5. ห้ามผู้สมัครกระทำหลอกลวง จูงใจ โฆษณาอันเป็นเท็จ หรือกล่าวอ้างเกินความจริง เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นสมัครสมาชิก หรือซื้อสินค้าของ “บริษัท กระเป๋าตังค์ จำกัด”

6. ผู้สมัคร รับทราบและตกลงว่า “บริษัท กระเป๋าตังค์ จำกัด” มีสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ แสดงเหตุแห่งการยกเลิกแต่อย่างใด ทั้งนี้หากสมาชิกได้กระทำการให้เสื่อมเสียแก่ “บริษัท กระเป๋าตังค์ จำกัด” สมาชิกตกลงว่าสมาชิกจะต้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัวและจะไม่เรียกร้องฟ้องร้อง หรือดำเนินคดีกับบริษัททั้งสิ้นและการยกเลิกการเป็นสมาชิกไม่ว่าด้วยเหตุประการใดก็ตาม จะไม่เป็นเหตุให้ “บริษัท กระเป๋าตังค์ จำกัด” เสียสิทธิ์ในการเรียกร้องเงินหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทมีสิทธิ์ในการเรียกร้องจากสมาชิก

7. ผู้สมัครตกลงว่ากรณีการยกเลิกสัญญาตามข้อ 6. นั้น หากผู้สมัครมีเงินที่ยังคงค้าง หรือเงินค้ำประกันไว้อยู่กับ “บริษัท กระเป๋าตังค์ จำกัด” ผู้สมัครยินยอมให้ “บริษัท กระเป๋าตังค์ จำกัด” หักหนี้อื่นใดที่ยังคงค้างอยู่กับ “บริษัท กระเป๋าตังค์ จำกัด” ก่อน ทั้งนี้หากมียอดหนี้เกินจากเงินที่มีอยู่กับ “บริษัท กระเป๋าตังค์ จำกัด” ผู้สมัครยินยอมที่จะจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับ “บริษัท กระเป๋าตังค์ จำกัด”

8. ผู้สมัครยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำใดๆของผู้สมัครในความเสียหาย ถูกกล่าวหา ถูกเรียกร้อง หรือดำเนินคดีทางศาลอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของผู้สมัครต่อผู้บริโภคหรือบุคคลอื่นใดโดยไม่เรียก ร้องฟ้องร้องหรือไล่เบี้ยเอาจาก “บริษัท กระเป๋าตังค์ จำกัด” ทั้งสิ้น

9. ผู้สมัครรับรู้ว่าสมาชิกภาพมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี  นับตั้งแต่วันที่ “บริษัท กระเป๋าตังค์ จำกัด” รับเป็นสมาชิกและสามารถต่ออายุได้ตลอด  ซึ่งผลงานและประโยชน์จากการเป็นสมาชิกยังคงได้รับทุกปี ตราบที่มีสถานะเป็นสมาชิก

10. ผู้สมัครตกลงว่าการเป็นสมาชิกของ “บริษัท กระเป๋าตังค์ จำกัด” เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ในใบสมัครนี้ได้

11. สมาชิกไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง รับเงินหรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะกระทำโดยถือไว้แทนบริษัทก็ตาม หากสมาชิกฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว สมาชิกตกลงรับผิดเป็นการเฉพาะตัว

12. สมาชิกตกลงว่าการที่ “บริษัท กระเป๋าตังค์ จำกัด” ยอมผ่อนผันให้แก่สมาชิกในการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดนี้ จะไม่เป็นการทำให้เสื่อมเสียสิทธิ์หรืออำนาจอย่างใดๆของบริษัท รวมถึงจะไม่นำมาใช้เป็นข้อต่อรองกับบริษัทในคราวต่อไปด้วย

13. สมาชิกจะถูกหักภาษีจากรายได้ที่เป็นส่วนลด และค่าการตลาด

13.1 สมาชิกบุคคลธรรมดา บริษัทจะคิดภาษีจากรายได้ที่สมาชิกได้รับตามอัตราก้าวหน้า และออกหนังสือรับรองฯ 50 ทวิ สรุปรายได้ทั้งปีให้สมาชิกดาวน์โหลด ที่ระบบสมาชิกออนไลน์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

13.2 สมาชิกนิติบุคคล และ สมาชิกบุคคลธรรมดาจด VAT บริษัทจะคิดภาษีจากรายได้ที่สมาชิกได้รับในอัตราร้อยละ 3 สรุปเป็นเดือน และนำส่งสรรพากรส่วนหนังสือรับรองฯ 50 ทวิจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังจากที่บริษัทได้รับเอกสารใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี จากสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

14. “บริษัท กระเป๋าตังค์ จำกัด” ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนด เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงเงื่อน ไขผลตอบแทน หรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและองค์กร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมัครสมาชิก

[fluentform id=”5″]

เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดสามารถถ่ายรูปและส่งไลน์ได้ ที่ Line ID : @kptbk